Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2017 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Gminy Żukowo w zakresie działania Referatu Urbanistyki i Nieruchomości oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady powoływania i prowadzenia listy biegłych. 2019-01-15 09:49:23
Zarządzenie nr 12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Żukowo w 2019 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2019-01-15 09:32:25
Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz „Turystyka i Krajoznawstwo”. 2019-01-15 09:31:33
Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 2019-01-15 09:29:48
Zarządzenie nr 5 w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań 2019-01-14 13:09:43
Zarządzenie nr 4 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach wydatków na 2019 rok jednostek organizacyjnych Gminy Żukowo 2019-01-14 13:08:25
Zarządzenie nr 3 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2019 roku 2019-01-14 13:06:31
Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielonej z Budżetu Gminy Żukowo w 2019 r. niepublicznym szkołom podstawowym, przedszkolom niepublicznym, niepublicznym punktom przedszkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego. 2019-01-10 13:30:51
Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku pn. „ Odławianie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt”. 2019-01-07 14:57:57
Zarządzenie nr 1 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej: „Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w miejscu ich zamieszkania” 2019-01-03 14:03:38