Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 36 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo” Oś priorytetowa 10: Energia, Działanie 10.01: Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01: Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, Nr umowy: RPPM.10.01.01-22-0016/17-00 2019-03-20 15:17:47
Zarządzenie nr 35 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pt. „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” Oś priorytetowa: 8 Konwersja, Działanie: 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie: 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT Nr umowy: RPPM.08.01.01-22-0012/17 2019-03-20 15:14:47
Zarządzenie nr 47 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2019 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. 2019-03-20 12:00:51
Zarządzenie nr 45 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2019r. 2019-03-19 12:46:50
Zarządzenie nr 46 w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 2019-03-19 12:45:47
Zarządzenie nr 40 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2019r. 2019-03-14 12:20:30
Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Żukowie i określenia zakresu jej działania 2019-03-14 12:17:03
Zarządzenie nr 44 w sprawie zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Gminy Żukowo 2019-03-08 13:24:39
Zarządzenie nr 42 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2019r. 2019-03-08 13:00:04
Zarządzenie nr 41 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2019r. 2019-03-08 12:58:50