Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 257 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pt. „Utworzenie Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie” Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Nr projektu: RPPM.06.02.01-22-0009/17-00 2019-01-25 11:50:09
Zarządzenie nr 256 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT Nr projektu: RPPM.06.01.01-22-0008/16-00 2019-01-25 11:49:46
Zarządzenie nr 264 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy najmu oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Baninie, stanowiącej własność Gminy Żukowo 2019-01-23 11:38:34
Zarządzenie nr 263 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy najmu oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Baninie, stanowiących własność Gminy Żukowo 2019-01-23 11:34:31
Zarządzenie nr 262 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy najmu oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Chwaszczyno, stanowiącej własność Gminy Żukowo 2019-01-23 11:28:10
Zarządzenie nr 260 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”. 2019-01-21 13:43:31
Zarządzenie nr 240 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019”. 2019-01-21 09:39:27
Zarządzenie nr 253 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w miejscu ich zamieszkania” w 2019 roku 2019-01-18 10:40:24
Zarządzenie nr 250 o zmianie Zarządzenia w sprawie powołania Komisji dokonującej analizy i weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żukowo na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych na terenie Gminy Żukowo 2019-01-18 10:36:52
Zarządzenie nr 259 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2018r. 2019-01-07 08:53:39