Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLVIII/581/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Żukowo jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. 2018-02-09 10:18:39
UCHWAŁA NR XLVIII/584/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo. 2018-01-05 11:46:12
UCHWAŁA NR XLVIII/585/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żukowo”. 2018-01-04 09:14:39
UCHWAŁA NR XLVIII/583/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli regulowania przez Gminę Żukowo kwestii związanych z przejęciem nieruchomości zajętych pod realizację elementów węzłów integracyjnych w pasach drogowych innych zarządców. 2018-01-04 09:13:57
UCHWAŁA NR XLVIII/582/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Żukowo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2018-01-04 09:13:18
UCHWAŁA NR XLVIII/580/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowo w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 2018-01-04 09:11:58
UCHWAŁA NR XLVIII/579/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kartuzy przy realizacji projektu pn. „Dzieciaki Bystrzaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 03 Edukacja, Działanie: 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie: 03.02.01 Jakość Edukacji Ogólnej, Nr projektu: RPPM.03.02.01-22-0082/15. 2018-01-04 09:11:15
UCHWAŁA NR XLVIII/578/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Żukowo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Żukowo. 2018-01-04 09:10:33
UCHWAŁA NR XLVIII/577/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna wchodzących w skład pomnika przyrody Aleja Lipowa biegnącej pomiędzy miejscowościami Leźno - Pępowo, droga powiatowa nr 1900 G, gm. Żukowo, działka nr 103 Leźno. 2018-01-04 09:09:53
UCHWAŁA NR XLVIII/576/2017 - XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Czaple w gminie Żukowo. 2018-01-04 09:09:16