Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.20.2017.MMC o przyjęciu dokumetu wymagającego udziału społeczeństwa 2018-02-01 09:18:31
Apel Burmistrza Gminy Żukowo 2017-12-27 10:16:29
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej: „świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w miejscu ich zamieszkania” w 2018 roku 2017-12-15 13:18:19
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku 2017-12-15 13:13:26
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. dla części Miasta Żukowo ograniczonej ulicami: Kościerską i 3 Maja oraz linią kolejową; 2. dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda. 2017-12-14 15:07:56
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.100.2017.AM z dnia 14.12.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 154/2, 154/4 i części działki nr 154/5 we wsi Czaple położonych w północno-wschodniej części wsi bezpośrednio przy drodze gminnej oraz części działek nr 306 i 308/3 we wsi Rębiechowo położonych w południowo-wschodniej części wsi, gmina Żukowo. 2017-12-14 15:02:34
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Turystyka i Krajoznawstwo” oraz „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” na 2018 r. 2017-12-14 12:12:04
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek położonych w obrębach geodezyjnych Rębiechowo, Pępowo, Leźno, Borkowo, Żukowo M. 2017-12-07 08:06:00
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH w otwartym konkursie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku pn. „Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt”. 2017-12-05 14:30:56
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.8.2017.MMC z dnia 30.11.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia linii elektroenergetycznej Żarnowiec-Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń 2017-11-30 14:56:59