Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 224 o zmianie Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pt. „Dzieciaki Bystrzaki” Oś priorytetowa 3: Edukacja, Działanie 3.2: Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1: Jakość Edukacji Ogólnej, Nr projektu: RPPM.03.02.01-22-0082/15 2017-01-31 07:45:10
Zarzadzenie nr 227 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy najmu oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Pępowie, stanowiącej własność Gminy Żukowo 2017-01-10 08:31:19
Zarządzenie nr 226 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy najmu oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Pępowie, stanowiącej własność Gminy Żukowo 2017-01-10 08:30:26
Zarządzenie nr 229 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2017r. 2017-01-10 07:40:42
Zarządzenie nr 214 w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 574/44 położonej w Żukowie 2017-01-04 10:50:16
Zarządzenie nr 228 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2016r. 2017-01-03 15:01:11
Zarządzenie nr 221 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2016r. 2017-01-02 14:54:24
Zarządzenie nr 220 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2016r. 2017-01-02 14:53:38
Zarządzenie nr 225 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”. 2016-12-30 14:27:56
Zarządzenie nr 222 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Żukowie 2016-12-29 13:04:48