Klauzula informacyjna 

 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Burmistrz Gminy Zukowo

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem –Burmistrzem Gminy Żukowo można się skontaktować pisemnie na adres: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez: email iod@zukowo.pl lub pod nr tel.0-58 685-83-25

 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

zarejestrowania w związku z:

 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
 • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
 • zmianą obywatelstwa,
 • wydaniem nowego dowodu osobistego,
 • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż :

1)   Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Żukowo, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Żukowo z siedzibą w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52.

2)   Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod nr tel. 0-58 685 83-25, mail: iod@zukowo.pl

3)   Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Żukowo na podstawie art. 6 pkt.1 lit. e) ww. rozporządzenia na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie (proszę o zaznaczenie krzyżykiem „X” czego dotyczy postępowanie):

 

    □  zgłoszenia pobytu stałego;

    □   zgłoszenia pobytu stałego przez pełnomocnika;

    □  zgłoszenia pobytu czasowego;

    □   zgłoszenia pobytu czasowego przez pełnomocnika;

    □  wszczęcia postępowania administracyjnego o zameldowanie;

    □  wszczęcia postępowania administracyjnego o wymeldowanie;

   

    □  inne: …………………………………………………………………………………………

             i są przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną.

 

4)   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r (t. j. Dz. U. z 2017  r. poz. 657 z późn. zm.).

5)   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym, brak ich podania poskutkuje brakiem możliwości merytorycznego rozpatrzenia złożonego wniosku i pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

6)   Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy prawa.

7)   Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

8)   Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zapoznałem/ Zapoznałam się:

 

 

………………………………………………………..

(czytelny podpis i data)

 

 

Załączniki

Zgoda na przetwarzanie danych

Data: 2018-05-25 11:10:08 Rozmiar: 9.05k Format: .odt Pobierz

Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 2019-01-15 10:39:59
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące obywatela polskiego 2018-05-30 09:09:10
Zameldowanie na pobyt stały 2018-02-05 14:11:37
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców 2018-02-05 14:10:47
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 2018-02-05 14:07:53
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 2018-02-05 14:05:38
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej i tryb odwoławczy 2015-11-19 10:45:48
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca 2015-11-19 10:36:27
Liczba odwiedzin : 677
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Szwarc - Michałowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szwarc
Czas wytworzenia: 2018-05-25 11:10:08
Czas publikacji: 2018-05-30 09:02:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak