Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVII/630/2005 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-11-30w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo obejmującej fragment wsi Borkowo. 2012-01-31 08:41:52
Uchwała nr XXXVII/629/2005 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-11-30w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, obejmującej fragmenty wsi: Przyjaźń, Otomino, Glincz. 2012-01-31 08:25:48
Uchwała nr XXXVIII/638/2005 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-12-22w spr. przedłużenia czasu obowi¹zywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków obowi¹zuj¹ce w 2005 roku. 2006-01-02 08:02:03
Uchwała nr XXXVIII/642/2005 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-12-22w spr. wyłapywania bezdomnych zwierz¹t oraz rozstrzyganiu w dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami w Gminie Żukowo 2006-01-02 08:02:03
Uchwała nr XXXVIII/639/2005 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-12-22w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia m.p.z.p. dla działki nr 59/1, obręb Chwaszczyno 2006-01-02 08:02:03
Uchwała nr XXXVIII/641/2005 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-12-22w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia m.p.z.p. dla częœci wsi Barniewice, fragment obszaru górniczego przy południowej granicy wsi przy drodze powiatowej Barniewice - Rębiechowo 2006-01-02 08:02:03
Uchwała nr XXXVIII/640/2005 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-12-22w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia m.p.z.p. fragmentu działki 56/5, obręb Niestępowo 2006-01-02 08:02:03
Uchwała nr XXXVIII/637/2005 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-12-22w spr. zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2005r. 2006-01-02 08:02:03
Uchwała nr XXXVII/618/2005 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-11-30w spr. opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Żukowo od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci prawnej 2005-12-13 08:02:03
Uchwała nr XXXVII/628/2005 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2005-11-30w spr. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœa oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokoœci, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Żukowo dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których Gmina Żukowo jest organem prowadz¹cym 2005-12-13 08:02:03