Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/119/2007 - VI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-03-16w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częœci wsi Tuchom 2008-08-25 08:02:03
Uchwała nr XIV/239/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 166/1, 166/3, częœć działki nr 166/2 i częœć działki 167 we wsi Skrzeszewo, gmina Żukowo, zatwierdzonego Uchwał¹ Nr III/69/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 2002r. 2008-01-17 08:02:03
Uchwała nr XIV/237/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów działaj¹cych na terenie Gminy Żukowo 2008-01-17 08:02:03
Uchwała nr XIV/235/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest dla Gminy Żukowo na lata 2007-2032 2008-01-17 08:02:03
Uchwała nr XIV/242/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. przyst¹pienia do Polskiego Projektu 400 Miast 2008-01-17 08:02:03
Uchwała nr XIV/244/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59/4 obr. Miszewko gmina Żukowo 2008-01-17 08:02:03
Uchwała nr XIV/238/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple obejmuj¹cego działki nr 181/2, 181/5, 181/9, 182/2, 183/1 oraz częœć działki nr 183/3, zatwierdzonego Uchwał¹ Nr XXVII/420/2000 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 grudnia 2000r. 2008-01-17 08:02:03
Uchwała nr XIV/240/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych w Gminie Żukowo na rok 2008. 2008-01-17 08:02:03
Uchwała nr XIV/243/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. przyst¹pienia Gminy Żukowo do Zwi¹zku Stowarzyszeń Centrum Wspierania Rozwoju Lokalnego FUTURA 2008-01-17 08:02:03
Uchwała nr XIV/236/2007 - XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2007-12-28w spr. uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2008 r. 2008-01-17 08:02:03