Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/310/2008 - XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-04-25w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo - fragmentu wsi Leźno 2012-01-24 11:21:55
Uchwała nr XXVII/467/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 750/21, 750/22 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/472/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 845, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/471/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19o zmianie uchwały w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chełmińsk¹, gmina Żukowo” zatwierdzonego uchwał¹ Nr XVI/252/99 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 listopada 1999 r. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/479/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789/2 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/480/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3, 756/4 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/470/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częœci wsi Borkowo i Żukowo „dla obszaru obejmuj¹cego strefę MNRZ2”, gmina Żukowo zatwierdzonego uchwał¹ Nr XV/250/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 15 lutego 2008 r. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/477/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 788/5 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/484/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2009 rok. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/489/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli w mieœcie Żukowo 2009-01-06 08:02:03