oświadczenie - druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.) RODO obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. organ informuje, że:

 

  1. Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Żukowo reprezentowana przez Burmistrza Gminy Żukowo, Urząd Gminy w Żukowie  przy ul. Gdańskiej 52, 83-330 Żukowo (kliknij tutaj)

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 0-58 685 83-25, mail: iod@zukowo.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych m.in ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w szczególności na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, podatkowego, czynności sprawdzających, kontrolnych oraz w celu wymiaru i poboru, zwrotu podatku, opłaty  i ewentualnej windykacji i egzekucji (kliknij tutaj)
  4. obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa regulujących odpowiednie podatki oraz opłaty i jest niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego,
  5. dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług informatycznych, jak i innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  8. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 15-21 RODO oraz zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na zasadach określonych w szczególności w/wym. rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .

 

Poniżej przydatne linki:

 

Załączniki

oświadczenie - druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu.pdf

Data: 2018-06-20 10:33:56 Rozmiar: 330.3k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 660
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Alicja Darga
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Darga
Czas wytworzenia: 2017-01-10 15:18:40
Czas publikacji: 2018-06-20 10:33:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak