Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 
 
Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Podstawa prawna
 1. art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek (załącznik do karty usługi) o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 3. Dokument poświadczający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 4. Pozwolenie na użytkowanie obiektów lub pozwolenie na budowę zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 5. Informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części).
 6. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.
 7. Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.
Sposób dostarczania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Żukowo, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52, w godzinach jego pracy, tj. pn: 9.00-1700, wt-pt: 7.30-15.30.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.
Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 616,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żukowo - BS TCZEW O/ŻUKOWO nr konta 81 8345 1029 0202 9045 2000 0001
 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.
Termin załatwiania sprawy
 1. Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.
Tryb odwoławczy
 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żukowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Skargi i wnioski
 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie pocztą tradycyjną,
  2. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  3. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Dodatkowe informacje

 

 1. Wnioskodawca, po uzyskania zezwolenia zobowiązany jest w szczególności przestrzegać podczas realizacji działalności:
  1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657).
  2. Uchwały Nr XLI/671/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Data: 2010-06-10 14:16:26 Rozmiar: 36.59k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2348
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Szwarc
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szwarc
Czas wytworzenia: 2010-06-10 14:15:25
Czas publikacji: 2010-06-10 14:15:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak