Wybory samorzadowe 

 
 

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Prezes Rady Ministrów zarządził na dzień 16 listopada 2014 r. Wybory te są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadzają, pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarzy Wyborczych, terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wybierane są na 4 lata.

Wyborcy Gminy Żukowo wybierać będą:

• Radnych Rady Miejskiej w Żukowie,
• Radnych Rady Powiatu Kartuskiego,
• Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego,
• Burmistrza Gminy Żukowo.

termin wyborów: 16 listopada 2014 r.
Wszystkie informacje dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/


Komunikaty i Informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (wraz z niezbędnymi drukami zgłoszeniowymi)


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (wraz z niezbędnymi drukami zgłoszeniowymi)


Informacja dla kandydatów kandydujących w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Kandydaci (w tym radni obecnej kadencji) kandydujący w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. mogą uzyskać potwierdzenie daty złożenia oświadczenia lustracyjnego pod numerami:
(58) 350 70 70; 662-188-236; 662-188-231 oraz 662-188-235


Informacja

dla komitetów wyborczych w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żukowo do przeprowadzenia wyborów Rady Miejskiej w Żukowie, Rady Powiatu Kartuskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Żukowo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żukowo mają jedynie te komitety wyborcze, które zarejestrowały listę kandydatów na radnych w okręgu wyborczym właściwym dla danego obwodu głosowania:

1. Komitety wyborcze, które zarejestrowały listę kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego w okręgu wyborczym nr 4 (obejmującym swym zasięgiem Powiat Kartuski) właściwym dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego mają prawo zgłosić kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w każdym obwodzie głosowania na terenie Gminy Żukowo,
2. Komitety wyborcze, które zarejestrowały listę kandydatów na radnych Rady Powiatu Kartuskiego w okręgu wyborczym nr 3 (obejmującym swym zasięgiem Gminę Żukowo) właściwym dla wyboru Rady Powiatu Kartuskiego mają prawo zgłosić kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w każdym obwodzie głosowania na terenie Gminy Żukowo,
3. Komitety wyborcze, które zarejestrowały kandydata na Burmistrza Gminy Żukowo mają prawo zgłosić kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w każdym obwodzie głosowania na terenie Gminy Żukowo,
4. Komitety wyborcze, które zarejestrowały listę kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Żukowie, mają prawo zgłosić kandydatów na radnych TYLKO w tych obwodach głosowania właściwych dla okręgu wyborczego, w którym mają zarejestrowaną listę kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żukowie.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione proszeni są o zgłaszanie kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Żukowo, po zarejestrowaniu listy/list kandydatów na radnych. Druki zgłoszeń można odbierać i wypełnione składać w budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 (pok. 19) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Druki zgłoszeń pobierać można również ze strony internetowej www.bip.zukowo.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby zgłaszającej.

Termin składania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych upływa dnia 17 października 2014 r.

Do każdej Obwodowej Komisji Wyborczej w gminie Żukowo komitet wyborczy może zgłosić tylko po 1 kandydacie. Kandydatami na członków OKW w gminie Żukowo mogą być wyłącznie osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy Żukowo.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 58-685 83 13


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2014 r.
o losowaniu składów wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żukowo Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Informuję pełnomocników wyborczych Komitetów Wyborczych, iż: Dnia 22 października 2014 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie odbędzie się publiczne losowanie składów wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych, które zostaną powołane w Gminie Żukowo do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Kartuskiego, Rady Miejskiej w Żukowie oraz Burmistrza Gminy Żukowo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Informacja

dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Żukowo powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Szanowni Państwo,
I posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Uchwałą Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 23 października 2014 r. odbędą się w siedzibie
Urzędu Gminy w Żukowie na sali konferencyjnej w dniu 29 października 2014 r. (środa):

o godz. 16.30 dla OKW od Nr 1 do Nr 10;
o godz. 18.30 dla OKW od Nr 11 do Nr 19


OBECNOŚć OBOWIĄZKOWA!
Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 58-685 83 13


Informacja

dla wyborców o sporządzeniu spisów wyborców
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuje się wyborców, że zostały sporządzone spisy wyborców.
Od dnia 27 października do 2014 r. do 8 listopada 2014 r. w godzinach pracy Urzędu każdy wyborca może sprawdzić w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie (pok. nr 1) czy został ujęty w spisie wyborców.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 58-685 83 24


INFORMACJA
Burmistrza Gminy Żukowo
w sprawie dowozu wyborców niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych


Informuje się, że w dniu 16 listopada 2014 r. w godzinach od 700 do 2100 Urząd Gminy w Żukowie zapewnia dowóz wyborców niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych.
w związku z tym, wyborcy mogą telefonicznie zgłaszać zapotrzebowanie na dowóz
pod numerem telefonu 58-685-83-24.


INFORMACJA
Burmistrza Gminy Żukowo
w sprawie dowozu wyborców niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych


Informuje się, że w dniu 30 listopada 2014 r. w godzinach od 700 do 2100 Urząd Gminy w Żukowie zapewnia dowóz wyborców niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych.
w związku z tym, wyborcy mogą telefonicznie zgłaszać zapotrzebowanie na dowóz
pod numerem telefonu 58-685-83-24.


Informacja
dla mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych Informuje się, iż w dniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Gminy Żukowo, które odbędzie się 30 listopada 2014 r. wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Żukowo rozpoczynają pracę w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych o godz. 06.00.


 

Załączniki

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data: 2014-08-27 14:14:56 Rozmiar: 767.27k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach 2014 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiat

Data: 2014-08-28 07:19:45 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-08-28 08:01:40 Rozmiar: 194.61k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie dla wyboru Rady Miejskiej w Żukowie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-09-05 09:18:34 Rozmiar: 163.33k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r.

Data: 2014-09-10 13:24:24 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Data: 2014-09-10 13:25:09 Rozmiar: 211.31k Format: .pdf Pobierz

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Data: 2014-09-10 13:26:48 Rozmiar: 151.89k Format: .pdf Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Data: 2014-09-10 13:27:30 Rozmiar: 146.43k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Data: 2014-09-10 13:28:15 Rozmiar: 190.42k Format: .pdf Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data: 2014-09-10 13:28:56 Rozmiar: 242.91k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dopisywania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania

Data: 2014-09-10 13:29:28 Rozmiar: 961.03k Format: .pdf Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data: 2014-09-10 13:29:53 Rozmiar: 228.36k Format: .pdf Pobierz

Procedura wpisania wyborcy do rejestru wyborców

Data: 2014-09-10 13:30:54 Rozmiar: 176.1k Format: .pdf Pobierz

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

Data: 2014-09-10 13:32:02 Rozmiar: 45.77k Format: .pdf Pobierz

Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Data: 2014-09-10 13:33:08 Rozmiar: 39.25k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Data: 2014-09-23 12:36:34 Rozmiar: 418.36k Format: .pdf Pobierz

Komunikat w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie

Data: 2014-09-24 07:33:34 Rozmiar: 315.43k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żukowie i kandydatów na Burmistrza Gminy Żukowo.

Data: 2014-09-24 07:34:24 Rozmiar: 316.73k Format: .pdf Pobierz

Obwodowe komisje wyborcze - informacja PKW

Data: 2014-09-26 12:13:40 Rozmiar: 669.51k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Data: 2014-09-26 12:15:33 Rozmiar: 126.85k Format: .pdf Pobierz

Wzór Zgłoszenia Kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych - pdf

Data: 2014-09-26 12:24:52 Rozmiar: 45.43k Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy dla pełnomocników wyborczych, którzy zamierzają zgłosić kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żukowo

Data: 2014-09-26 12:29:52 Rozmiar: 173.15k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Nr 7/17 Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie zmian w składach niektórych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-10-02 09:51:27 Rozmiar: 132.71k Format: .pdf Pobierz

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie o zmianie w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie.

Data: 2014-10-02 09:52:40 Rozmiar: 316.72k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-10-16 10:38:55 Rozmiar: 211.61k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie Z dnia 20 października 2014 r. w sprawie terminu oraz zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żukowie zarejestrowanych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-10-20 16:01:10 Rozmiar: 39.2k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie o wylosowanych numerach dla list kandydatów dla radnych.

Data: 2014-10-22 17:15:41 Rozmiar: 188.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-10-23 15:23:45 Rozmiar: 90.66k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Żukowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-10-27 10:05:47 Rozmiar: 24.92k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żukowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-10-27 10:07:41 Rozmiar: 53.63k Format: .pdf Pobierz

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żukowo

Data: 2014-11-04 14:51:40 Rozmiar: 103.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 15/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-11-04 14:52:53 Rozmiar: 51.48k Format: .pdf Pobierz

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żukowo

Data: 2014-11-12 12:13:27 Rozmiar: 105.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 16/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 12 listopada 2014 r. - zmieniająca uchwałę Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-11-12 12:16:26 Rozmiar: 49.59k Format: .pdf Pobierz

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Data: 2014-11-14 09:35:49 Rozmiar: 40.79k Format: .pdf Pobierz

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Żukowo

Data: 2014-11-19 07:53:45 Rozmiar: 58.68k Format: .pdf Pobierz

Wybory do Rady Miejskiej w Żukowie - protokół z wyborów

Data: 2014-11-19 07:56:33 Rozmiar: 179.92k Format: .pdf Pobierz

Wybory do Rady Miejskiej w Żukowie - zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Data: 2014-11-19 07:57:36 Rozmiar: 301.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 18/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza

Data: 2014-11-19 08:01:04 Rozmiar: 25.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 16/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2014-11-27 08:23:05 Rozmiar: 49.59k Format: .pdf Pobierz

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Żukowo

Data: 2014-12-01 09:22:23 Rozmiar: 56.56k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3727
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Burak
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Burak
Czas wytworzenia: 2014-08-27 14:11:15
Czas publikacji: 2014-08-27 14:11:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak