Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚR>6233.8.2.2018.MD Decyzja zezwalająca opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Żukowo. 2018-10-30 16:33:56
Decyzja zmieniająca decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 19.08.2010r. sygn. K-OŚ-76611-31/10 2018-10-30 16:30:10
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 działki nr 63/2, 62/2, 61/2, 60/2, 128/2 obręb Tuchom. 2018-01-17 10:14:21
Nr sprawy: K/OŚ/DŚ/7625/19/2008sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Księżycowej i ul. Przemysłowej w miejscowości Banino, gmina Żukowo (planowana inwestycja przebiega przez działki o numerach: 62/1; 62/20; 62/17; 40; 43; 62/18; 62/4; 62/19; 63; 118; 105/6) w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nie jest konieczne 2008-12-29 22:34:45
Nr sprawy: K/OŚ/DŚ/7625/15/2008w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o część socjalną i przeznaczenie na zakład malarni proszkowej na terenie działki numer 144/15 w miejscowości Glincz, gmina Żukowo 2008-12-29 22:26:59
Nr sprawy: K/OŚ/6025-14/08postanowienie opiniujące projekt decyzji Starosty Kartuskiego określającej warunki rekultywacji i zagospodarowania części działki nr 191/9 w m. Lniska, obręb Leźno, gm. Żukowo 2008-12-23 20:31:51
Nr sprawy: K/OŚ/DŚ/7625/30/2008w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego i warsztatu samochodowego z zapleczem socjalnym, magazynowym i biurowym, budowa 2 hal prefabrykacji betonu i towarzyszących im węzłów betoniarskich, budowa zasieków na kruszywo, hali przesypywania cementu, parkingów, placów składowych, zbiornika paliw oraz infrastruktury towarzyszącej, budowa trafostacji abonenckiej oraz zbiornika retencyjnego na wody opadowe, na działkach o numerach: 64/3; 64/4; 65/1 w miejscowości Tuchom, Inwestor WAKOZ BETON SP. Z O. O. 2008-12-19 18:10:06
Nr sprawy: K/OŚ/Odp/7661/86/2008dot. pozytywnie zaopiniować złożony wniosek zatwierdzający program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 2008-12-16 15:41:45
Nr sprawy: K/OŚ/6025-13/08postanowienie opiniujące projekt decyzji Starosty Kartuskiego określającej warunki rekultywacji i zagospodarowania części działki nr 164/3 i 164/2 w miejscowości Leźno, gm. Żukowo 2008-12-05 21:01:50
Nr sprawy: K/OŚ/DŚ/7625/29/2008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie tartaku Przedsiębiorstwa "TIM" o nową siedzibę w Miszewie oraz park maszynowy dla nowych produktów i usług” na dz. nr 16/12 w Miszewie, gmina Żukowo, Inwestor Przedsiębiorstwo TIM 2008-12-03 23:08:47