Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wy?szej ni? 100 złotych w okresie od 01.01.2004 do 30.11.2004r. 2004-12-17 08:02:03
Ogłoszenie: nr w sprawie zwolnien w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo 2004-12-07 08:02:03
Ogłoszenie: nr B.ES-8211.1decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie przyłącza wodociągowego na terenie dz. nr 276/16 w miejscowości Rębiechowo. 2004-10-26 08:02:03
Ogłoszenie: nr B.AP. - 2002/04 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN-0,4 kV z istniejącego słupa na dz. nr 58/26 wzdłu? granicy dz. nr 278 (droga) zasilającej dz. nr 275 i 276 w miejscowości Le1no. 2004-10-26 08:02:03
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzeda? działki nr 704/23 o pow. 9392 m2 poło?onej we wsi Chwaszczyno stanowiącej własnośa Gminy Żukowo, zapisanej w KW -45880 2004-10-22 08:02:03
Ogłoszenie: nr Urząd Gminy w Żukowie informuje, ?e posiada w wolnej sprzeda?y działki nr 80/1 i 80/3 w Chwaszczynie 2004-10-22 08:02:03
Ogłoszenie: nr 1855/04Urząd Gminy w Żukowie zawiadamia: · o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 43742 Lapino , zlokalizowanej na stalowej wie?y kratowej o wysokości 50,5 m , kontenera aparaturowego oraz zasilania energetycznego na działce nr 49 w miejscowości Lapino, gmina Żukowo, ·oraz podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: a) danych o w/w wniosku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji b) oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej , otwartej dla społeczenstwa w dniu 09.11.2004 r. godz. 1000 w sali nr 10 budynku Urzędu Gminy Żukowo. 2004-10-13 08:02:03
Ogłoszenie: nr 1818/04w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej 176/6, 127/2 i 127/3 wraz z przyłączem do działki nr 136/1 i 136/2 w Tuchomiu. 2004-10-13 08:02:03
Ogłoszenie: nr 1800/04Na podstawie art. 61 § 1 KPA, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó1n. zm.) oraz art. 9, art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó1n. zm.), Urząd Gminy w Żukowie zawiadamia... 2004-10-04 08:02:03
Ogłoszenie: nr 1757/04Na podstawie art. 61 § 1 KPA, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó1n. zm.) oraz art. 9, art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó1n. zm.), Urząd Gminy w Żukowie zawiadamia.. 2004-10-04 08:02:03