Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr .Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach informuje o nowym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na własny użytek.  2010-12-30 07:44:24
Ogłoszenie: nr -Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezedentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 2010-12-22 07:57:35
Ogłoszenie: nr -Informacja o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na „budowie ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie oraz budowie ul. Fredry w Żukowie”i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego. 2010-12-20 16:56:37
Ogłoszenie: nr -Informacja o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji polegajacej na „Budowie ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie” i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego. 2010-12-15 14:12:57
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Żukowo przy ul. Gdańskiej 52 , na tablicy ogłoszeń wywieszony został dnia 24 listopada 2010 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowo przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Dzierżawcy.   2010-11-24 13:10:12
Ogłoszenie: nr B-7322-147/2010Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "dla działki nr 59/4 obr. Miszewko, gmina Żukowo" 2010-11-24 09:08:54
Ogłoszenie: nr B-7322-427/09/2010Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 29/65 i 29/67, położonych we wsi Banino, w gminie Żukowo. 2010-11-12 09:04:37
Ogłoszenie: nr B-7322-120/2010Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2010-10-25 09:10:49
Ogłoszenie: nr -Informacja o zakończeniu konsultacji nad programem współpracy na temat Rocznego Programu Współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 2010-10-22 08:33:45
Ogłoszenie: nr .Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu animatorów lokalnych 2010-10-18 13:17:43