Rejestr wyborców 

 
 

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Gminy Żukowo bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy Żukowo pisemny wniosek.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz „wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców”, zawierający określone ustawą Kodeks wyborczy dane dotyczące wnioskodawcy;
  • wypełniony i podpisany formularz „pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców”, zawierający określone ustawą Kodeks wyborczy dane dotyczące wnioskodawcy;
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – w przypadku osobistego złożenia wniosku (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

pok. nr 1 lub pok. nr 3 – Biuro Obsługi Klienta,

lub za pośrednictwem poczty na podany powyżej adres.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Gminy Żukowo w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Przed wydaniem decyzji Burmistrz Gminy Żukowo obowiązany jest sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Żukowo. Decyzję można odebrać osobiście w pok. nr 1 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). Przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość 

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żukowo, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty administracyjne
Brak

Uwagi

  • Wpisanie wyborcy na wniosek do rejestru wyborców Gminy Żukowo powoduje skreślenie wyborcy
    z rejestru wyborców w gminie/mieście jego zameldowania na pobyt stały;
  • Jeśli wyborca wpisany na wniosek do rejestru wyborców Gminy Żukowo dokona zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Żukowo – zostanie ujęty w rejestrze wyborców z urzędu;
  • Jeżeli wyborca wpisany na wniosek do rejestru wyborców Gminy Żukowo dokona zameldowania na pobyt stały na terenie innej gminy – zostanie ujęty w rejestrze wyborców z urzędu w nowym miejscu zameldowania na pobyt stały.

Podstawa prawna:

-         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.);

-         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

 

 

Załączniki

Wzór wniosku o wpis do rejestru wyborców

Data: 2018-08-17 09:09:50 Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

Wzór pisemnej deklaracji

Data: 2018-08-17 09:09:50 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Klauzula

Data: 2018-08-17 09:09:50 Rozmiar: 15.87k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 838
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Kurowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kurowska
Czas wytworzenia: 2018-08-17 09:05:19
Czas publikacji: 2018-08-17 09:09:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak