Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej;
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej, Lawendowej i Brzozowej;
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej;

 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

           

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 8 marca do 30 marca 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna), o godz. 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej, Lawendowej i Brzozowej rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna), o godz. 12:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna), o godz. 13:00.

Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, Żukowo, pokój nr 21;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.                            

 

 

Załączniki

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rysunek

Data: 2018-03-08 09:31:11 Rozmiar: 6.07M Format: .pdf Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Data: 2018-03-08 09:31:35 Rozmiar: 6.05M Format: .pdf Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Data: 2018-03-08 09:31:26 Rozmiar: 441.68k Format: .pdf Pobierz

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tekst

Data: 2018-03-08 09:31:03 Rozmiar: 217.77k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 378
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Malc
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Malc
Czas wytworzenia: 2018-03-08 09:27:30
Czas publikacji: 2018-03-08 09:27:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak